Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія фізичного виховання та здоров’я» є вивчення сутності та психологічних закономірностей процесів навчання та виховання у процесі фізкультурної і спортивно-педагогічної діяльності, використання досягнень усіх галузей психології для удосконалення педагогічної практики.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія фізичного виховання та здоров’я» є:

 • засвоєння структури предмета «Психологія фізичного виховання та здоров’я»;

сприяння формуванню світогляду у майбутніх вчителів фізичного виховання, їх особистісному зростанню;

 • засвоєння студентами знань методології психології, закономірностей розгортання психічних явищ, морального і психічного розвитку школярів, формування шкільних колективів на заняттях фізичної культури;

 • формування в студентів прикладних умінь щодо застосування знань з психології в практиці педагогічної діяльності, а саме аналізувати педагогічні ситуації, проникати у внутрішній світ учнів, використовувати психологічні знання в практиці спілкування, навчання і виховання;

 • формувати творчий підхід до своєї професії у студентів факультету фізичного виховання;

знати:

 • предмет, об’єкт і завдання курсу «Психологія фізичного виховання та здоров’я»;

 • методи психолого-педагогічної діагностики учнів та вчителів фізичної культури;

 • основні механізми і закономірності процесів навчання і виховання школярів на уроках фізкультури;

 • ознайомитись із особливостями педагогічної діяльності вчителя фізичної культури, педагогічного спілкування тощо;

уміти:

 • складати психолого-педагогічну характеристику особистості учня та учнівського колективу;

 • складати психолого-педагогічний аналіз уроку;

 • володіти системою психолого-педагогічних методів дослідження;

 • дати кваліфікований висновок про рівень психологічної вихованості особистості учнів, рівень пізнавальної активності дітей, сформованість мотиваційної сфери школярів;

 • правильно підбирати способи психологічного впливу на особистість, враховуючи її індивідуальні відмінності;

 • аналізувати діяльність вчителя фізкультури;

 • розв’язувати конфліктні ситуації в учнівських та педагогічних колективах.

Форма підсумкового контролю – залік.