Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта (Фізична культура)
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Фізична культура) та методика спортивно-масової роботи за спеціальністю