Метою навчальної дисципліни є формування у студентів необхідних знань, умінь і навичок необхідних для кваліфікованого проведення занять фізичної культури під музичний супровід; опанування технікою виконання основних рухових дій з шейпінгу у поєднанні з музикою; складання комбінацій (програм), відповідно індивідуальних і вікових особливостей тих хто займається.

Основними завданнями дисципліни «Шейпінг» є:

вивчення методів оздоровлення засобами шейпінгу;

володіння уміннями використання комп’ютерних шейпінг програм;

формувати уявлення про гармонію рухів, красу людського тіла, стимулювання до фізичного самовдосконалення, сприяння вихованню важливих загальнолюдських якостей;

озброєння майбутніх фахівців у сфері фізичної культури та спорту знаннями з теорії та методики проведення оздоровчих занять з шейпінгу з різними категоріями людей.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

тематику і зміст різних форм інноваційних систем оздоровлення;

мету, завдання, зміст, методи та форми організації занять з шейпінгу;

основні закономірності методики навчання вправ шейпінгу у загальноосвітній школі в різних формах організації навчального процесу;

методику проведення контролю за оздоровчим впливом фізичних вправ на організм дітей та молоді;

сучасні методи діагностики функціонального стану дітей різного віку та статі.

вміти:

складати шейпінг програми для осіб різного віку;

практично володіти матеріалом засобів шейпінгу, організовувати і проводити заняття;

застосовувати технічні засоби в процесі формування рухової дії;

використовуючи результати медичного обстеження та тестувань, оцінювати рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості тих, хто займається;

використовувати стандартне обладнання, тренажерні пристрої, технічні засоби навчання, прилади термінової інформації при проведенні занять шейпінгом;

визначати раціональні обсяги рухової активності, дозувати навантаження, використовувати рухові тести та діагностичні системи;

проводити контроль за оздоровчим ефектом занять.

Форма підсумкового контролю – залік.