Мета навчальної дисципліни: дати фахові засади підготовки спеціалістів у галузі туристсько-краєзнавчої та туристсько-екскурсійної діяльності, що забезпечить грамотне прийняття управлінських рішень при організації туристських подорожей, в т.ч. з учнівською та студентською молоддю, формування у студентів усвідомленого і відповідального ставлення до власного здоров'я, спонукаючи до використання оздоровчих технологій у практиці повсякденного життя з метою підвищення працездатності, успішності навчання, покращення в цілому якості життя та створення умов потенційного довголіття, а також передачі набутих знань та практичного досвіду підростаючому поколінню, що беззаперечно буде сприяти позитивному вирішенню проблеми здоров’я нації.

Завдання:

ознайомлення майбутніх спеціалістів з основами розробки турів із дотриманням встановленого технологічного ланцюга: від маркетингових аспектів та методологічних принципів проектування турів до їх позиціонування, просування на туристському ринку та реалізації;

– оволодіння навичками оформлення операцій з організації турів та їх виконання;

– ознайомлення з необхідними туристськими формальностями, порядком ведення ділової документації з організації турів;

оволодіння теорією та методикою викладання МОТ;

оволодіння професійно-педагогічними знаннями, уміннями і навичками;

оволодіння технікою вправ з оздоровчих тренувань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

теоретичний матеріал в обсязі програми;

понятійний апарат предмету МОТ;

методи і принципи оздоровчих тренувань, які використовуються на уроці фізичного виховання;

методику виховання фізичних якостей;

технологію планування учбового процесу з МОТ;

методики і форми організації оздоровчого тренування школярів та різних вікових груп населення;

вміти:

– визначати параметри туристських потоків;

– проводити аналіз основних напрямів руху туристів;

– застосовувати графо-аналітичні моделі програм туристського обслуговування;

– вести діяльність туристичних підприємств у відповідності до нормативно-правової бази;

– розробляти програми туристського обслуговування;

– бронювати послуги за допомогою різних засобів комунікації та оформляти листи підтвердження про бронювання;

– оформлювати проїзні документи туристів;

– виконувати необхідні формальності туристської діяльності;

– організовувати взаємодію з туроператорами, консолідаторами рейсів та турів, рецептивними та ініціативними туроператорами;

– визначати ціни та розробляти систему знижок на туристські продукти;

– застосовувати нові форми та методи обслуговування в туризмі;

– розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та підвищення ефективності організації роботи туристської фірми;

скласти план-конспект уроку з фізичного виховання дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку з урахуванням оздоровчої направленості його за навчальною програмою;

скласти протокол хронометрування уроку фізичного виховання з оздоровчою направленістю;

скласти нормативну документацію вчителя фізичної культури: загальний план роботи на рік, план-графік розподілу навчального матеріалу на рік, робочій план (графічний, текстовий), план проведення оздоровчих заходів;

самостійно проводити заняття з різних видів оздоровчої направленості враховуючи вік, стан здоров'я, фізичну підготовленість;

виконувати нормативні теоретичні та практичні вимоги з оздоровчого тренування.

Форма підсумкового контролю – екзамен.