Мета: ознайомлення студентів з характеристикою сфери рекреації у фізичній культурі, які необхідні вчителю фізичної культури, тренеру, фахівцю з фізичної реабілітації. Фахівець з фізичного виховання повинен не тільки володіти навичками застосування засобів рекреаційної діяльності, але й розуміти її оздоровчий вплив, знати специфіку її впливу на органи та системи цілісного організму.

Завдання:

– закласти базові знання, навички та вміння щодо основ рекреаційної діяльності (базові поняття і терміни фізичної рекреації; зміст фізичної рекреації: рухова активність, оздоровчі фізичні вправи для різних груп населення; культурно-ціннісні аспекти; інтелектуальні, емоційні та фізичні компоненти; рекреаційні послуги; значення відпочинку і рекреації у житті людини);

– ознайомлення студентів з особливостями рекреаційної активності людини, дозуванням навантаження під час оздоровчих занять;

ознайомлення студентів з особливостями занять на дозвіллі різних соціальних і вікових груп населення;

ознайомлення студентів з особливостями рекреаційної діяльності за місцем проживання;

– складання змісту фізкультурно-рекреаційних занять з дітьми шкільного віку;

– складання змісту фізкультурно-рекреаційних занять для осіб зрілого та літнього віку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основи фізичної рекреації різних груп населення, базові поняття і терміни, основні форми, методи і засоби, рухові режими;

вміти: використовувати різні види фізичних вправ в комплексах оздоровчої фізичної культури для різних груп населення, правильно дозувати навантаження під час оздоровчих занять.

Форма підсумкового контролю – залік.